Tietosuojaseloste

Päivitetty 24.5.2018

Rekisterinpitäjä

Apteekin nimi Turun 18. Hirvensalon apteekki

Pitkäpellokatu 2
20900 Turku
p. 02 2844 666
info@hirvensalonapteekki.fi

Rekisterin yhteyshenkilö

Rekisterin yhteyshenkilö on apteekkari Anne Kanerva

Pitkäpellonkatu 2
20900 Turku
p. 02 2844 666
anne.kanerva@hirvensalonapteekki.fi

Apteekin tietosuojavastaava

Apteekin tietosuojavastaavana toimii farmaseutti Suvi Lappalainen

Rekisterin nimi

Turun 18. Hirvensalon apteekin verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin julkisuus

Rekisterin sisältämät tiedot on rajoitettu yrityksen tiedoiksi ja ne ovat saatavilla vain Apteekin määrittelemille valtuutetuille käyttäjille. Rekisterin käyttäjätunnuksien julkisuutta rajoitetaan tietosuojallisista syistä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Asiakasrekisteriä käytetään henkilötietolain ja kulloinkin voimassaolevan muun lainsäädännön mukaisesti

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä, muiden ostotapahtumaan liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, sekä tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja parantamiseen.

Henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa luovuteta, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

Tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Turun 18. Hirvensalon apteekin alihankkijoilla.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, tiedot lääkeneuvontatarpeesta ja annetusta lääkeneuvonnasta

Tiedot asiakkaan ostotapahtumista säilytetään tilausjärjestelmässä vain 48 tuntia tilauksen jälkeen. Ostotapahtumasta säilytetään paperinen tilausvahvistus 2 viikon ajan, jotta mahdolliset reklamaatiot ja palautukset olisivat käsiteltävissä mahdollisimman helposti. Sen jälkeen paperinen henkilötieto hävitetään tietoturvaohjeen mukaisesti.

Reseptin käsittelyssä asiakkaan tietoja käsitellään asiakkaan tilauksen perusteella ja henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten lääkemääräysrekisteriin. Apteekilla on lainvoimaisten viranomaisten asettamia arkistointivelvoitteita koskien reseptien käsittelyä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkokaupan tilaukset. Reseptinkäsittelyssä tietolähteenä toimii Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelu ja reseptikeskus. 

Tiedot verkkopalvelun käytöstä kerätään evästeillä käytön yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Apteekki voi luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Apteekkia toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Apteekkia luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Apteekin hallussa olevasta tietokannasta.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Muita kuin sähköpostien välitystietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö

Apteekki käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Evästeet ovat tarpeellisia kaupasta tilaamiseen. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeitä käytetään, koska niiden avulla voimme tarjota asiakkaille yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Evästeen poiskytkeminen selaimesta saattaa vaikuttaa palveluiden asianmukaiseen toimintaan.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ("Ylläpitäjä").

Apteekki ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset. Apteekki suojaa Rekisterin perustuen suorittamansa riskiarvioinnin tuloksiin. Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Jokaisella ylläpitäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Ylläpitäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tilat joissa käsitellään henkilötietoja, on suojattu asianmukaisella rakenteellisella suojauksella ja murtohälytysjärjestelmillä sekä riittävällä valvonnalla. Rekisterin tiedot säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisten pääsy on kokonaan kielletty. Vain erikseen nimetyt henkilöt pääsevät niihin käsiksi. Tiedot hävitetään tietoturvaohjeen mukaisesti.

Manuaalinen aineisto: Tiedot säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisten pääsy on kokonaan kielletty. Vain erikseen nimetyt henkilöt pääsevät niihin käsiksi. Tiedot hävitetään tietoturvaohjeen mukaisesti. säilytetään lukitussa säilytystilassa.

Asiakasrekisterin tiedot on suojattu salasanalla ja käyttöoikeustasoilla. Tiedot sijaitsevat asianmukaisilla tietoturvaohjelmistoilla ja teknisillä järjestelyillä suojatussa ympäristössä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna apteekkarille tai tietosuojavastaavalle tai apteekin valtuuttamalle henkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

Rekisteriin tallennettavien informointi

Ajantasainen tietosuojaseloste on aina saatavilla verkkopalvelun sivuilta Saaristoapteekki.fi.

Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Tiedot asiakkaan ostotapahtumista säilytetään tilausjärjestelmässä vain 48 tuntia tilauksen jälkeen. Ostotapahtumasta säilytetään paperinen tilausvahvistus 2 viikon ajan, jotta mahdolliset reklamaatiot ja palautukset olisivat käsiteltävissä mahdollisimman helposti. Sen jälkeen paperinen henkilötieto hävitetään tietoturvaohjeen mukaisesti.

Reseptin käsittelyssä asiakkaan tietoja käsitellään asiakkaan tilauksen perusteella ja henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten lääkemääräysrekisteriin. Apteekilla on lainvoimaisten viranomaisten asettamia arkistointivelvoitteita koskien reseptien käsittelyä.